SCRATZ: DARE TO PLAY, WEAR WITH BALLS!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Scratz Golfwear BV, gevestigd te Amsterdam

Versie geldig vanaf 20 februari 2015

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Scratz en op iedere tussen Scratz en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Scratz. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Scratz behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Scratz erkend.

1.4 Scratz garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 
2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Scratz zal bestellingen die voor 17 uur zijn geplaatst, dezelfde dag nog aanbieden bij PostNL, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 5 werkdagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Scratz zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Scratz geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Scratz. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen. Uiteraard mag het product gepast worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 14 dagen na ontvangst aan Scratz BV te retourneren, conform de door Scratz BV instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires) en in nieuwstaat, ongedragen verkerend. Indien de artikelen door de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Scratz zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Scratz binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de berekende verzendkosten) aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: artikelen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

4.3  Het herroepingsrecht geldt niet voor kortingsacties of groepsaanbiedingen. Deze artikelen kunnen wel worden geruild.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Scratz, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Scratz. Scratz houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Scratz respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Scratz maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst, voor onder meer newsletters. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 Scratz staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of draagbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Scratz BV als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat het afgeleverde artikel verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) aan Scratz deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Scratz. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires). Ingebruikneming of doorverkoop na constatering van het gebrek doet dit recht tot reclameren en terugzenden vervallen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt Scratz zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Scratz slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Scratz gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Scratz kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.7 Elke aanbieding van SCRATZ staat op zich en kan niet gecombineerd worden met een andere op dat moment geldende aanbieding. Evt gratis verzendkosten vervallen i.c.m. een aanbieding, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende aanbieding.  

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Scratz en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Scratz op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Scratz behoudt zich het recht voor om na overleg met afnemer bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na -gedeeltelijke- vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van Scratz, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Scratz is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan bijvoorbeeld elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van Scratz alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Scratz behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Scratz gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Scratz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Scratz en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Scratz er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »